Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch
Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch

Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch


***Enable Javascript to see Site Menu ***

A Chòmhdhail Ceilteach Eadar Nàiseanta 2011

An t-Iuchar 25-30 2011.

Co-Chruinneachadh nan Ceilteach, an Gearasdan 2011

Seachdain de dh'oraidean, de cheilidhean agus de thurasan a tha beairteach ann an eachdraidh

Bidh leasain Ghaidhlig ann gach maduinn.

An Cuspair :

EILEANAN : mar a tha an suidheachadh a' toirt buaidh air an sluagh, an canan agus an cultar.

Gach bliadhna, tha corr is ciad a' tighinn as na duthchanan Ceilteach : Alba, Eirinn, a' Bhreatann Bheag, a' Chorn, Eilean Mhanain agus a' Chuimrigh. Tha e gach bliadhna an duthaich eadar-dhealaichte. Thigibh ann!

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuireabh fios gu
Cairistiona NicAoid,
Alma, Cullipool, Isle of Luing,
Oban, Argyll P A34 4TX.
+44 1 852 314254.
Chris@eileanluinn.freeserve.co.uk


Foirm 2011

Tuilleadh fiosrachadh


INTERNATIONAL CELTIC CONGRESS 2011

25-30th July 2011

The International Celtic Congress in Fort William

The Congress is a week of lectures, cèilidhs and tours to places of historical interest.

There will be Gaelic language each morning.

The Congress theme is:

How geography influences people, in their linguistic and cultural landscape, with specific reference to islands

Over one hundred delegates attend the congress every year, when it visits, in rotation, each of the six Celtic regions. Scotland, Ireland, Isle of Man, Brittany, Cornwall and Wales.

For more information please contact:
Christine Mac Kay,
Alma, Cullipool, Isle of Luing,
Oban, Argyll P A34 4TX.
+44 1 852 314254.
Chris@eileanluinn.freeserve.co.uk


2011 Application Form

Further information


COMHDHÁIL CHEILTEACH IDIRNÁISIÚNTA 2011 INTERNATIONAL CELTIC CONGRESS 2011